Odborné vzdělávání pro podporu drobné zvěře

18.02.2019 08:12

 Správná praxe pri zemědělském hospodaření zaměřená na ochranu ptactva

Pokud vás opatření, předmětem kterého je tvorba mokřadů a tůní, zaujala, chcete vědět další podrobnosti, zkušenosti či získat praktickou radu, můžete se zúčastnit v průběhu kalendářního roku 2019 odborného vzdělávání.

Českomoravská myslivecká jednota pro ty, kteří zemědělsky hospodaří, kteří jsou spolupracujícími osoabami zemědělců, vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích (nebo jejich zaměstnance), vytvořila nový vzdělávací projekt.

Ze zdrojů Ministerstva zemědělství, z Programu rozvoje venkova, získala ČMMJ podporu na vzdělávací aktivitu, jejíž cílem je zvýšit provědomí a kvalifikaci myslivců, zemědělců a vlastníků půdy, se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.

V rámci projektu se uskutešční deset dvoudenních vzdělávacích akcí (první den vzdělávací akce, druhý den exkurze) v osmi krajích (Olomoucký, Vysočina, Moravskoslezský, Pardubický, Královéhradecký, Jihočeský, Plzenský a Středočeský).

Stěžejními tématy budou:

- zemědělská krajina  apolní ptáci, faktory ovlivnující ptactvo na zemědělské půdě, zemědělství a hospodaření se zvěří,

- praktická ochrana polních ptáků v rámci zemědělského hodpodaření se zaměřením na inovace a výsleky výzkumu,

- agroenvironmentální a klimatická opatření biopásy,

- agroenvironmentální a klimatická opatření ochrana čejky choccholaté,

- zalesňování a zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah soustředěného odtoku,

- zakládání, údržba a následná péče o krajinotvorné prvky (mokřady, tůně a související zeleň),

- správná praxi při nakládání s pesticidy s důrazem na ochranu polních ptáků,

- nelegální zabíjení necílových živočichů - postup při podezření na nelegální aplikaci rodenticidů a insekticidů.

 

Exkurze  se uskuteční vždy následující den po semináři v příkladných (demonstračních) honitbách, prezentovány budou především ty, které byly oceněny v rámci soutěže "HONITBA ROKU" . Přínosem, který je aktivitou sledován, bude následně obnova krajinných prvků, zajištění pestrosti krajiny a snížení velikosti půdních bloků a monokultur, odpovídající pouižívání pesticidů, zohlednění ochrany živočichů při zvyšující se intentiztě a zvyšování výkonnosti zemědělských strojů a v neposlední řadě adaptace krajiny na probíhající klimatickou změnu.  

Lektorem vzdělávacích akcí bude Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady) a Ing. Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická).

Č.

Místo vzdělávání

(plánováno zařízení OMS)

Termín

Místo exkurze

1

Hodonín

 24. - 25. 1.

Šardice, Ekofarma Petra Marady

2

Zlín

 21. - 22. 2.

Šardice, Ekofarma Petra Marady

3

Olomouc

21. – 22. 3.

Šardice, Ekofarma Petra Marady

4

Jihlava

25. – 26. 4.

Vidonín, Myslivecký spolek Borovina

5

Ostrava

30. – 31. 5.

Albrechtice, Ing. Marek Daňhel

6

Pardubice

27. – 28. 6.

Chlumec and Cidlinou, Kinský del Borgo, a.s.

7

Hradec Králové

25. – 26. 7.

Vinaře, Judr. Jiří Sehnal

8

České Budějovice

22. – 23. 8.

Bavovrovice, Josef Vacík

9

Plzeň

26. – 27. 9.

Malá Hraštice, Petr Chlumecký

10

Příbram

24. – 25.10.

Malá Hraštice, Petr Chlumecký

Informace o projektu - vzdělávání ( zůpsob přihlášení, detailní vzdělávací program, vzdělávací materiály, konkrétní adresy míst vzdělávání a časové upřesnění) jsou na stránkách Českomoravksé myslivecké jednoty. 

S dotazy je možné se obracet na Ing. Marka Krause, tajemníka komise pro ekologii ČMMJ, tel. +420 221 592 964, +420 602 363 568, e-mail: marek.kraus@cmmj.cz

Jménem Českomoravské myslivecké jednoty jsou všichni zváni! 

 

které byly oceněnny v soutěži !Honitba roku!