Seminář: Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou - vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře

03.10.2017 10:00

Spolek ve spolupráci s Českou lesnickou společností, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova pořádají  seminář Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou - vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře. Cílem semináře je seznámit účastníky s příležitostmi, možnostmi, limity a podmínkami, které v současnosti jsou k dispozici pro zlepšení stavu krajiny s využitím poznatků lesníků, myslivců, zemědělců, ochrany přírody a dalších aktérů podílejících se na tvorbě krajiny. Součástí vzdělávacího programu jsou také příklady dobré praxe v k.ú. Šardice a okolí při realizaci zalesňování zemědělských půd, zakládání biopásů, políček pro zvěř, extenzivních sadů, při výsadbě alejí, zatravňování orné půdy, při zakládání biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

Pozvánka_Šardice_5.-6.2017.doc (376320)