Odpolední demonstrace na farmě

Demonstrační farma

Demonstrační Ekofarma Petra Marady – vybrané pěstitelské postupy, monitoring škodlivých organismů a související nechemické metody ochrany rostlin

Hlavním cílem hospodaření na ekofarmě v katastrech významně ohrožených větrnou, vodní, sněhovou a orbou působenou erozí je realizace udržitelného zemědělství zaměřeného na ochranu půdy, funkční režim vodního hospodářství krajiny, podporu biodiverzity a ochranu dalších složek životního prostředí využíváním vybraných principů integrované ochrany polních kultur; součástí ekofarmy jsou extenzivní ovocné sady, hospodaření na orné půdě a travních porostech s cílem produkce hodnotné píce na orné půdě, travních porostech a ekologického ovoce z extenzivních sadů.

Při hospodaření dále realizujeme opatření zaměřená na poskytování ekosystémových funkcí agrární krajiny, především požadavků Společné zemědělské politiky EU prostřednictvím  uplatnění agroenvironmentálních a klimatických opatření (biopásy, zatravňování orné půdy, ochrana čejky chocholaté), zakládání krajinných prvků (mokřady, biokoridory, zatravněné a ozeleněné údolnice) a zalesňování obtížně obhospodařovatelné půdy na soukromých pozemcích, které byly v minulosti intenzivně obhospodařovány, v mnoha případech v rozporu s pravidly správné zemědělské praxe (s pravidly péče řádného hospodaření).

 

Propagační video Demonstrační farmy 2012  Regiony ČT24 — iVysílání — Česká televize (11:00minuta začíná reportáž ze Šardic s Petrem Maradou o Demonstrační farmě)

 

Vybraným záměrem je:

Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů.

Na ekofarmě máme výjimečné podmínky pro demonstraci aktivit (záměru)  - praktických ukázek ucelených postupů udržitelného způsobu hospodaření v oblasti péče o půdu. Chceme prezentovat postupy a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině a prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu chceme demonstrovat jako vybrané postupy v systému integrované ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.  

V oblasti integrované ochrany rostlin (IOR) budeme prezentovat agrotechnické postupy využitelné v rámci IOR včetně sledování faktorů ovlivňující gradaci škodlivých organismů, které se jeví z pohledu ochrany jako problematické.

Pozornost při prezentacích bude zaměřena na synergické účinky krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny. Krajinné prvky  včetně biopásů, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny jako opatření, které výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny. Důraz bude kladen na  skutečnost, že krajinné prvky poskytují stanoviště, žádoucí mikroklima, ochranu a úkryt a současně i potravní nabídku přirozeným predátorům škůdců zemědělských plodin a krajinné zeleně  prospěšným polním ptákům, například bažantům, koroptvím, ale také obojživelníkům a jinému užitečnému hmyzu. Krajinné prvky a biokoridory budou prezentovány také jako dietetická opatření nabízející vhodné potravní doplňky volně žijící zvěři, čímž můžeme efektivně předcházet riziku škod na zemědělských kulturách. Vytvářejí se předpoklady pro vytváření biologické rovnováhy v dané lokalitě krajiny. Současně bude sledována a vyhodnocována tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření včetně ochrany rostlin, která nepoškozují tyto krajinné prvky jako takové a neohrožují zdraví, život a stanoviště žádoucího osídlení přirozenými predátory škůdců.

Opatření, která budou prezentována, budou splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. Prezentováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině. V oblasti IOR tak bude výrazně podpořen dobrý zdravotní stav zemědělských plodin a dojde ke zvýšení jejich odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

 

Plán činností na demonstrační farmě pro rok 2021:

  • DEN OTEŘENÝCH DVEŘÍ 19.8..2021 (svou účast nahlašte na info@proprirodu.cz nebo jako sms vč. vašeho e-mailu na 775 938 638)
Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní péče o půdu s využitím agrotechnických postupů
 
Program:
9:00 hod
• doc. Dr.Ing. Petr Marada 
Představení projektu a farmy,  Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu, agroenvironmentální  a klimatická opatření - možnosti využití pro obnovu biodiverzity
 
10:00 hod
* prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
pozemkové úpravy a jejich využití v zemědělské praxi s důrazem  na péči o půdu a biologické metody ochrany rostlin
 
11:00 hod
• Ing. Jan Vopravil, PhD. 
Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy
 
Odpolední demonstrace na farmě
• prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy; prezentace produkce ovoce
 
  • IVIDUÁLNÍ DEMONSTRAČNÍ AKCE (pro individuální poradenství, vzdělávání či exkurzi farmy pište na info@proprirodu.cz)
  • DEMONSTRAČNÍ AKCE SKUPIONOVÉ - tema: Adaptační opatření - význam, plánování, zakládání, realizace, provoz a údržba - integrovaná ochrana (na vyhlášené skupinové akce se přihlašte e-mailem či telefonicky, nejpozději den před konáním akce) akce probíhají dne  11.8. 2021  a  13.8..2021  od 09:00hod v Ekocentru v Šardicích, sklepy za dědinů;  od 10 - 16:00 exkurze na farmě