Odpolední demonstrace na farmě

Demonstrační farma 

 (významná ocenění)

Demonstrační Ekofarma Petra Marady – vybrané pěstitelské postupy, monitoring škodlivých organismů a související nechemické metody ochrany rostlin

Hlavním cílem hospodaření na ekofarmě v katastrech významně ohrožených větrnou, vodní, sněhovou a orbou působenou erozí je realizace udržitelného zemědělství zaměřeného na ochranu půdy, funkční režim vodního hospodářství krajiny, podporu biodiverzity a ochranu dalších složek životního prostředí využíváním vybraných principů integrované ochrany polních kultur; součástí ekofarmy jsou extenzivní ovocné sady, hospodaření na orné půdě a travních porostech s cílem produkce hodnotné píce na orné půdě, travních porostech a ekologického ovoce z extenzivních sadů.

Při hospodaření dále realizujeme opatření zaměřená na poskytování ekosystémových funkcí agrární krajiny, především požadavků Společné zemědělské politiky EU prostřednictvím  uplatnění agroenvironmentálních a klimatických opatření (biopásy, zatravňování orné půdy, ochrana čejky chocholaté), zakládání krajinných prvků (mokřady, biokoridory, zatravněné a ozeleněné údolnice) a zalesňování obtížně obhospodařovatelné půdy na soukromých pozemcích, které byly v minulosti intenzivně obhospodařovány, v mnoha případech v rozporu s pravidly správné zemědělské praxe (s pravidly péče řádného hospodaření).

 

Propagační video Demonstrační farmy 2012  Regiony ČT24 — iVysílání — Česká televize (11:00minuta začíná reportáž ze Šardic s Petrem Maradou o Demonstrační farmě)

 

Vybraným záměrem je:

Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů.

Na ekofarmě máme výjimečné podmínky pro demonstraci aktivit (záměru)  - praktických ukázek ucelených postupů udržitelného způsobu hospodaření v oblasti péče o půdu. Chceme prezentovat postupy a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině a prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu chceme demonstrovat jako vybrané postupy v systému integrované ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.  

V oblasti integrované ochrany rostlin (IOR) budeme prezentovat agrotechnické postupy využitelné v rámci IOR včetně sledování faktorů ovlivňující gradaci škodlivých organismů, které se jeví z pohledu ochrany jako problematické.

Pozornost při prezentacích bude zaměřena na synergické účinky krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny. Krajinné prvky  včetně biopásů, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny jako opatření, které výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny. Důraz bude kladen na  skutečnost, že krajinné prvky poskytují stanoviště, žádoucí mikroklima, ochranu a úkryt a současně i potravní nabídku přirozeným predátorům škůdců zemědělských plodin a krajinné zeleně  prospěšným polním ptákům, například bažantům, koroptvím, ale také obojživelníkům a jinému užitečnému hmyzu. Krajinné prvky a biokoridory budou prezentovány také jako dietetická opatření nabízející vhodné potravní doplňky volně žijící zvěři, čímž můžeme efektivně předcházet riziku škod na zemědělských kulturách. Vytvářejí se předpoklady pro vytváření biologické rovnováhy v dané lokalitě krajiny. Současně bude sledována a vyhodnocována tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření včetně ochrany rostlin, která nepoškozují tyto krajinné prvky jako takové a neohrožují zdraví, život a stanoviště žádoucího osídlení přirozenými predátory škůdců.

Opatření, která budou prezentována, budou splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. Prezentováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině. V oblasti IOR tak bude výrazně podpořen dobrý zdravotní stav zemědělských plodin a dojde ke zvýšení jejich odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

 

Plán činností na demonstrační farmě pro rok 2023:

JARNÍ AKADEMIE na téma 

Trendy v ekologizaci zemědělství, adaptaci na klimatickou změnu
aneb jak vrátit život do krajiny

  • (svou účast nahlašte na alexandra.maradova@yahoo.com nebo jako sms vč. vašeho e-mailu na 775 938 638)

PÁTEK, 5. května, 19. května, 2, června a 16. června 2023, v EKOCENTRU ŠARDICE 823;

 

PROGRAM

 

8:30 – 9:00  hod příjezd, káva, prezence, zahájení

9:00 – 12:00 hod

  •      Aktuální problémy současné zemědělské krajiny, negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření, důvody nečinnosti místních samospráv a stagnace kvality mysliveckého hospodaření
  •       Požadavky na ekologizaci zemědělské krajiny (požadavky na ekoplatbu, agroenvironmentální a klimatická opatření, jiné intervence z Programu rozvoje venkova a OP Životní prostředí)
  •       Osvědčené způsoby řešení, pozemkové úpravy, prezentace účinných opatření pro retenci a akumulaci vody v krajině (mokřady a tůně), opatření pro zasakování vody a prevenci  poškozování půdy (biocentra, biokoridory, zatravněné dráhy soustředěného odtoku), vybraná agroenvironmentální opatření významně ovlivňující návrat zvěře  do krajiny
  •        Správná praxe následné péče a údržby zelené infrastruktury, organizace, způsoby a ověřené metody zajišťující funkčnost a udržitelnost založených opatření

12:00 – 12:30 hod

  •        Dostupné zdroje a připravované financování zakládaných krajinných prvků,  agroenvironmentálních opatření a související následné péče a údržby, nákup a pacht půdy

12:30 – 13:30 hod - Přestávka na oběd

13:30 – 18:00 hod

  •         Praktické ukázky vybraných, vědecky ověřených, opatření, která vytváří vhodné prostředí pro život a navrací planě rostoucí rostliny a populace volně žijících živočichů do krajiny (biocentra,  biokoridory, zatravněné a ozeleněné údolnice, ochrana čejky chocholaté, biopásy, zalesněná zemědělská půdy, krajinotvorné sady, mokřady a tůně
  •        Ukázka prezentace zásadních ekosystémových funkcí a služeb biocentra s mokřadním ekosystémem a krajinnotvorným sadem jako nedílná součást pozitivního vlivu na komunitu; soužití s konfliktními druhy živočichů -  bobrem, vydrou, nutriemi, volavkami a jinými 

18:00 hod – Závěr

*************

Exkurze: Praktické ukázky budou provedeny na Demonstrační ekofarmě Petra Marady, Šardice 

Platba za účast:

-     2900,- Kč za osobu a jednodenní akci (v ceně poplatku jsou konzultace, vzdělávání, exkurze, občerstvení, oběd a symbolická podpora spolku a spolkových aktivit)

-      Způsob platby: 27 – 8623020207 / 0100; VS 82022; informace pro příjemce – Vaše jméno a příjmení.)

Přihlášení:  - e-mailem na adresu Alexandra.Maradova@yahoo.com

Kontaktní osoba, organizace akademie: Alexandra Maradová, manažerka projektu a ekocentra, tel. 775 938 638; 

Více informací o Jarní akademii zde