Demonstrační farma

Demonstrační Ekofarma Petra Marady – vybrané pěstitelské postupy, monitoring škodlivých organismů a související nechemické metody ochrany rostlin

Hlavním cílem hospodaření na ekofarmě v katastrech významně ohrožených větrnou, vodní, sněhovou a orbou působenou erozí je realizace udržitelného zemědělství zaměřeného na ochranu půdy, funkční režim vodního hospodářství krajiny, podporu biodiverzity a ochranu dalších složek životního prostředí využíváním vybraných principů integrované ochrany polních kultur; součástí ekofarmy jsou extenzivní ovocné sady, hospodaření na orné půdě a travních porostech s cílem produkce hodnotné píce na orné půdě, travních porostech a ekologického ovoce z extenzivních sadů.

Při hospodaření dále realizujeme opatření zaměřená na poskytování ekosystémových funkcí agrární krajiny, především požadavků Společné zemědělské politiky EU prostřednictvím  uplatnění agroenvironmentálních a klimatických opatření (biopásy, zatravňování orné půdy, ochrana čejky chocholaté), zakládání krajinných prvků (mokřady, biokoridory, zatravněné a ozeleněné údolnice) a zalesňování obtížně obhospodařovatelné půdy na soukromých pozemcích, které byly v minulosti intenzivně obhospodařovány, v mnoha případech v rozporu s pravidly správné zemědělské praxe (s pravidly péče řádného hospodaření).

 

Vybraným záměrem je:

Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů.

Na ekofarmě máme výjimečné podmínky pro demonstraci aktivit (záměru)  - praktických ukázek ucelených postupů udržitelného způsobu hospodaření v oblasti péče o půdu. Chceme prezentovat postupy a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině a prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu chceme demonstrovat jako vybrané postupy v systému integrované ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.  

V oblasti integrované ochrany rostlin (IOR) budeme prezentovat agrotechnické postupy využitelné v rámci IOR včetně sledování faktorů ovlivňující gradaci škodlivých organismů, které se jeví z pohledu ochrany jako problematické.

Pozornost při prezentacích bude zaměřena na synergické účinky krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny. Krajinné prvky  včetně biopásů, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny jako opatření, které výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny. Důraz bude kladen na  skutečnost, že krajinné prvky poskytují stanoviště, žádoucí mikroklima, ochranu a úkryt a současně i potravní nabídku přirozeným predátorům škůdců zemědělských plodin a krajinné zeleně  prospěšným polním ptákům, například bažantům, koroptvím, ale také obojživelníkům a jinému užitečnému hmyzu. Krajinné prvky a biokoridory budou prezentovány také jako dietetická opatření nabízející vhodné potravní doplňky volně žijící zvěři, čímž můžeme efektivně předcházet riziku škod na zemědělských kulturách. Vytvářejí se předpoklady pro vytváření biologické rovnováhy v dané lokalitě krajiny. Současně bude sledována a vyhodnocována tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření včetně ochrany rostlin, která nepoškozují tyto krajinné prvky jako takové a neohrožují zdraví, život a stanoviště žádoucího osídlení přirozenými predátory škůdců.

Opatření, která budou prezentována, budou splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. Prezentováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině. V oblasti IOR tak bude výrazně podpořen dobrý zdravotní stav zemědělských plodin a dojde ke zvýšení jejich odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

 

Plán činností na demonstrační farmě pro rok 2020:

  • DEN OTEŘENÝCH DVEŘÍ (aktuální pozvánka níže - svou účast nahlašte na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo jako sms vč. vašeho e-mailu na 775 938 638)
  • INDIVIDUÁLNÍ DEMONSTRAČNÍ AKCE (pro individuální poradenství, vzdělávání či exkurzi farmy pište na alexandra.stevenson@yahoo.com)
  • DEMONSTRAČNÍ AKCE SKUPIONOVÉ (na vyhlášené skupinové akce se přihlašte e-mailem či telefonicky, nejpozději den před konáním akce) probíhají dne  29.6. 2020  od 10:00hod;  20.8.2020  od 10:00hod;  21.8.2020  od 10:00hod;  27.8.2020  od 10:00hod;  28.8.2020  od 10:00hod