AKTUÁLNÍ - JARNÍ AKADEMIE

Pátek => 5. května, 19. května, 2. června a 16. června

od 09:00 - 18:00 hod., v Ekocentru Šardice 823

 

TRENDY V EKOLOGIZACI ZEMĚDĚLSTVÍ, ADAPTACI NA KLIMATICKOU ZMĚNU

Program:

8:30 – 9:00  hod příjezd, káva, prezence, zahájení

9:00 – 12:00 hod

  • Aktuální problémy současné zemědělské krajiny, negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření, důvody nečinnosti místních samospráv a stagnace kvality mysliveckého hospodaření
  • Požadavky na ekologizaci zemědělské krajiny (požadavky na ekoplatbu, agroenvironmentální a klimatická opatření, jiné intervence z Programu rozvoje venkova a OP Životní prostředí)
  • Osvědčené způsoby řešení, pozemkové úpravy, prezentace účinných opatření pro retenci a akumulaci vody v krajině (mokřady a tůně), opatření pro zasakování vody a prevenci  poškozování půdy (biocentra, biokoridory, zatravněné dráhy soustředěného odtoku), vybraná agroenvironmentální opatření významně ovlivňující návrat zvěře  do krajiny
  •  Správná praxe následné péče a údržby zelené infrastruktury, organizace, způsoby a ověřené metody zajišťující funkčnost a udržitelnost založených opatření

12:00 – 12:30 hod

  • Dostupné zdroje a připravované financování zakládaných krajinných prvků,  agroenvironmentálních opatření a související následné péče a údržby, nákup a pacht půdy

12:30 – 13:30 hod - Přestávka na oběd

13:30 – 18:00 hod

  • Praktické ukázky vybraných, vědecky ověřených, opatření, která vytváří vhodné prostředí pro život a navrací planě rostoucí rostliny a populace volně žijících živočichů do krajiny (biocentra,  biokoridory, zatravněné a ozeleněné údolnice, ochrana čejky chocholaté, biopásy, zalesněná zemědělská půdy, krajinotvorné sady, mokřady a tůně
  • Ukázka prezentace zásadních ekosystémových funkcí a služeb biocentra s mokřadním ekosystémem a krajinnotvorným sadem jako nedílná součást pozitivního vlivu na komunitu; soužití s konfliktními druhy živočichů -  bobrem, vydrou, nutriemi, volavkami a jinými 

18:00 hod – Závěr

Exkurze: Praktické ukázky budou provedeny na  Demonstrační ekofarmě Petra Marady, Šardice 

PLATBA ZA ÚČAST:

  • 2900,- Kč za osobu a jednodenní akci (v ceně poplatku jsou konzultace, vzdělávání, exkurze, občerstvení, oběd a symbolická podpora spolku a spolkových aktivit)
  • Způsob platby:  27 – 8623020207 / 0100; VS 82022; (informace pro příjemce – Vaše jméno a příjmení.)

Přihlášení:  e-mailem na adresu Alexandra.Maradova@yahoo.com

Kontaktní osoba, organizace akademie: Alexandra Maradová, manažerka projektu a ekocentra,

 tel. 775 938 638; e-mail: Alexandra.Maradova@yahoo.com

 

Exkurze: Praktické ukázky budou provedeny na Demonstrační ekofarmě Petra Marady, Šardice 816 (ocenění demonstrační farmy)

 

Mediální partnerem akce je časopis Myslivost:

Akci finančně podpořila společnost MND,a.s.