LEDEN 2019

 

Vzdělávání a získávání zkušeností - program témat - OD ÚNORA AŽ DO KVĚTNA 2019 - můžete se přihlásit nyní!

 

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE - ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU A PODPORA BIODIVERZITY

Popdora projektu z "Programu rozvoje venkova" Ministerstvo zemědělství

 

Cílem projektu

je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené  na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.

V rámci projektu se uskuteční 4 dvoudenní vzdělávací akce (1 den vzdělávací akce, 1 den exkurze) v jednom místě - Šardicích - okres Hodonín.

 

Stěžejními tématy jsou:

- pozemkové úpravy a jejich uplatnění v zemědělské praxi

- krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba

- agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba

 - obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů - následná péče a údržba

Hlavní (převažující) cílovou skupinu beneficientů, pro kterou jsou akce pořádány tvoří zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření; dále vlastníci zemědělské a lesní půdy. Za vzdělávání se neplatí – hrazeno z Programu rozvoje venkova.

 

Vzdělávací akce se skládá ze dvou dnů, z nichž první den se koná v Ekocentru jako forma semináře a druhý den formou exkurze na Ekofarmě.

Vaši účast prosím potvrďte na  alexandra.stevenson@yahoo.com nejpozději 3 dny před konáním prvního dne vzdělávací akce.

Místo konání – část vzdělávací v Ekocentru

Tema vzdělávací acke

Datum

Začátek a konec akce

Lektor

Šardice, 696 13 Šardice

Pozemkové úpravy a jejich použití v praxi

14.2.2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice, 696 13 Šardice

Krajinnotvorné prvky

14.3.2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice, 696 13 Šardice

Agroenvironmentální a klimatické opatření

18.4. 2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice, 696 13 Šardice

Obnova krajinné struktury soliteními stromy a extenzivními sady

16.5. 2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

 

Místo konání – část ukázková, exkurze na Ekofarmě

Téma ukázkové akce - exkurze

Datum

Začátek a konec akce

Lektor

Šardice 816, 696 13 Šardice

Plán společných opatření a jeho realiziacev agroekosystému

15.2.2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice 816, 696 13 Šardice

Zatravněnáý údolnice, mokřad, mez, skupina dřevin

15.3.2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice 816, 696 13 Šardice

Biopásy, Ochrana Čejky Chocholaté, zatravnění orné půdy, ekologické zemědělství

19.4. 2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada

Šardice 816, 696 13 Šardice

Soliterní ovocné stromy, extenzivní sady a následná péče

17.5. 2019

09:00 – 18:00

Dr. Ing. Petr Marada