ČERVENEC 2017

Prezentace ekoagropodnikání zaměřeného na ekosystémové služby pro zástupce Polska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a ČR (mezinárodní projekt)

Kdy: 7.7.2017

- Informace o stavu místní agrární krajiny  (problémy konvenčního zemědělství, dopady klimatické změny)

- Možnosti prevence  negativních environmentálních aspektů zemědělství

 - Zakládání, následná péče a údržba vybrané zelené infrastruktury (mokřady, tůně, biokoridory, biocentra)

- Zakládání a následná péče o vybrané agroenvironmentální opatření (biopásy, zatravněné průlehy, údolnice, ochrana čejky chocholaté...)

- Zalesňování obtížně obhospodařované  zemědělské půdy

- Zemědělská produkce, ekosystémové služby (příspěvky přírody) a jiné benefity