ČERVEN 2017

Seminář  pro pedagogy – Moderní zemědělství včetně ochrany půdy a transfer nových poznatků v ČR. (akce pro Ministerstvo zemědělství ČR)

Kdy: 21.- 22.6. 2017

  • prezentace vybrané zemědělské oblasti a souvisejícího agroekosystému
  • prezentace agroenvironmentálních a klimatických opatření  uplatněných v rámci vybraného zemědělského podniku (důraz na ochranu půdy, protierozní opatření, adaptaci na klimatickou změnu….
  • prezentace nových perspektivních technik uplatnitelných v podmínkách rostlinné výroby (trendy v uplatnění dronů jako  preventivního nástroje před škodami působenými na zvěři při sklizni píce, precizní zemědělství….)
  • prezentace vybraného chovu hospodářských zvířat včetně související infrastruktury odpovídající požadavkům na zajištění  požadovaného welfare
 
Na vybraných farmách budou představeny úspěšně realizované a inspirativní  projekty vztahující se k lesnímu hospodářství, myslivosti a ekologickým přístupům k přírodě a krajině v ČR financované z Programu rozvoje venkova  2007 – 2013  a účastníci budou dále seznámeni s aktualitami Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (oblast dotační podpory pro zachování funkčních  agrárních a lesních ekosystémů, možnosti ochrany půdy krajiny před dopady klimatických změn, správné postupy v hospodářské praxi) zkušenosti úspěšných realizátorů projektů se správnými hospodářskými postupy