Vzdělávací materiály k serii seminářů "Adaptace na klimatickou změnu a podpora biodiverzity"

10.06.2019 13:35
 

Metodická příručka ADAPTACE 2019 (ke stažení v pdf)

Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova

Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené  na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny. 

více informací zde

V rámci projektu se uskuteční 4 dvoudenní vzdělávací akce (1 den vzdělávací akce, 1 den exkurze) v jednom místě - Šardicích - okres Hodonín.
Stěžejními tématy budou:
- pozemkové úpravy a jejich uplatnění v zemědělské praxi
- krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba
- agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba
 - obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů - následná péče a údržba 
Hlavní (převažující) cílovou skupinu beneficientů, pro kterou jsou akce pořádány tvoří zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření; dále vlastníci zemědělské a lesní půdy.